Hostingi webowe

Uniwersytet Jagielloński, chcąc utrzymać, jednolitość wizualną oraz spójność serwisów webowych jednostek UJ zaleca korzystanie z portalu uniwersyteckiego opartego o platformę Liferay jako środowiska budowy tychże serwisów. Portalem uniwersyteckim zarządza Sekcja ds. Portalu Uniwersyteckiego i do niej należy kierować wnioski o serwisy w ramach portalu uniwersyteckiego.

W przypadkach serwisów WWW wymagających innej platformy, jednostki UJ mogą skorzystać z dodatkowych możliwości oferowanych przez Dział Infrastruktury Sieciowej (DIS), co powinno zostać uzasadnione we wniosku.

Jednostki mogą skorzystać z hostingu PHP wraz z bazą danych Maria DB.

 

Zasady korzystania z hostingów webowych DIS

 1. Jednostki wnioskujące o udostępnienie hostingów webowych w ramach infrastruktury administrowanej przez DIS muszą zapewnić we własnym zakresie kompetentną kadrę do tworzenia i utrzymania serwisów. Serwisy tworzone na wspomnianej wyżej infrastrukturze są całkowicie budowane i utrzymywane przez jednostki.
 2. Dział Infrastruktury Sieciowej dostarcza jedynie technicznych możliwości. Nie realizuje przygotowania, publikowania i bieżącego utrzymania serwisów. Nie dostarcza także wsparcia merytorycznego w użytkowaniu ww. platform.
 3. DIS nie zezwala na instalację na hostingu własnych instalacji platform CMS bez uprzedniego uzyskania zgody DIS. W takich przypadkach jednostka wnioskująca jest w pełni odpowiedzialna za utrzymanie instalacji CMS w tym w szczególności za zabezpieczenie i bieżącą aktualizację ssystemu.
 4. DIS zastrzega sobie prawo zablokowania hostingu bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku, gdy hosting:
 • stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub stabilności działania infrastruktury,
 • w sposób oczywisty narusza zasady publikowania treści.
 1. Administratorzy wyznaczeni przez jednostki do prowadzenia swoich serwisów są odpowiedzialni za bieżące uaktualnianie oprogramowania w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa działania.
 2. DIS dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości działania hostingu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku ciągłości jego działania.
 3. DIS zastrzega sobie prawo czasowego wyłączania hostingu bez uprzedniego powiadomienia,  ile ma to miejsce w ramach zaplanowanych okien serwisowych.

 

Zasady publikowania treści w hostingu

 1. Jednostka/osoba wnioskująca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane w ramach hostingu.
 2. Za niedozwolone działanie uznaje się:
 • publikowanie treści skutkujące naruszeniem dóbr osobistych innych osób;
 • publikowanie treści naruszających prawa własności intelektualnych;
 • publikację treści zakazanych prawem polskim i dobrymi obyczajami;
 • wykorzystanie hostingu w celach prowadzenia działań politycznych;
 • wykorzystanie hostingu do przetwarzania danych osobowych;

 

Wnioskowanie o utworzenie hostingu

Wniosek o przygotowanie hostingu na potrzeby serwisu webowego składany jest drogą elektroniczną poprzez wypełnienie wniosku internetowego

Wniosek może wypełnić pracownik UJ po uprzednim zalogowaniu się identyfikatorem pracowniczym (adresem e-mail).

Wystąpienie o hosting Wnioskujący powinien uzgodnić z przełożonym na poziomie dziekana lub dyrektora instytutu lub katedry. Osoba ta musi być wskazana następnie we wniosku. System informatyczny automatycznie prześle do przełożonego informację o złożeniu wniosku przez wnioskującego.

We wniosku, wnioskujący zobowiązany jest określić m.in. rodzaj hostingu, zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową, przewidywany okres funkcjonowania serwisu, a przede wszystkim dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych merytorycznie i administratorów serwisu.

Przestrzeń dyskowa przypisana do hostingu nie może być większa niż 500 MB. Większa przestrzeń może być wnioskowana jedynie za zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Informatycznych.