Odzyskiwanie (redefiniowanie) hasła w przypadku jego zapomnienia

W przypadku zapomnienia hasła użytkownik może je ponownie samodzielnie zdefiniować w oparciu o przesłany do użytkownika w postaci wiadomości SMS kod numeryczny.

O czym należy pamiętać…

Procedura ta możliwa jest do realizacji tylko wówczas, gdy użytkownik wcześniej zdefiniował w systemie numer telefonu, który ma być wykorzystany do odebrania SMS z kodem.

Jeśli spełniony jest powyższy warunek, użytkownik może dokonać ponownego zdefiniowania hasła wywołując aplikację dostępną pod adresem https://idm.uj.edu.pl/PasswordReset

Należy pamiętać, iż w przypadku osób posiadających zarówno konto pracownicze jak i studenckie zmiana hasła obejmuje oba konta.

Niniejsza procedura nie dotyczy redefiniowania hasła do systemu SAP i portalu pracowniczego PI.

Propagacja nowego hasła do usługi Office 365 może zająć kilka minut.

Zdefiniowanie numeru telefonu wykorzystywanego w niniejszej procedurze możliwe jest w Osobistym Profilu Tożsamości lub (dla pracowników migrujących pocztę ze starego systemu) na ekranie aktywacji nowej poczty elektronicznej.

Redefiniowanie hasła

Aplikacja dostępna pod adresem  https://idm.uj.edu.pl/PasswordReset realizuje zmianę hasła w trzech krokach.

Krok I

W kroku I użytkownik musi podać:

  • adres email swojego konta. Osoba posiadająca zarówno kont pracownicze jak i studenckie może podać dowolne z nich. Zmiana hasła odbędzie się na obu kontach.
  • trzy ostatnie cyfry zdefiniowanego w systemie numeru telefonu, na który zostanie przesłany kod.
  • wynik wyświetlanego, prostego, działania matematycznego. Jest to zabezpieczenie przed atakami brute force, gdzie automaty generują kolejne wartości w celu wykrycia tej prawidłowej.

Poprawne wprowadzenie ww wartości spowoduje wysłanie na zdefiniowany w systemie numer telefonu wiadomości SMS z 6-cyfrowym kodem, wymaganym do wprowadzenia w kroku II.

Wiadomość SMS dociera do użytkownika z reguły w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu sekund.

Krok II

W tym kroku użytkownik wprowadza przesłany SMS'em kod uprawniający do zmiany hasła.

Wprowadzenie poprawnej wartości kodu umożliwia przejście do kroku III.

 

Krok III

W kroku tym użytkownik definiuje nowe hasło.

Nowo definiowane hasła musi spełniać wymogi odpowiedniej złożoności, stąd musi być złożone z co najmniej:

  • jednej dużej litery;
  • jednej małej litery;
  • jednej cyfry;
  • jednego ze znaków specjalnych @ # $ % ^ & * - _ + = [ ] { } | \ : ‘ , . ? / ` ~ " ( ) ;

 

O ile zmiana hasła natychmiast zaczyna obowiązywać w systemach lokalnych UJ o tyle jego propagacja do konta w usłudze Office 365 może zająć kilka minut.